ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
73

• หญิง
59

รวม
132


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
66

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
10

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
27

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
22

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
10

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิศาล เพ็ชรมุณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายอนันต์ สุขดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสราวุธ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายนันทวุฒิ ภู้มณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิชัย ด้วงปั้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายปรีชา ทิมทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลนายสันติ หาญอาษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชาตรี เริงชัยภูมิ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายดำรง สัพโส
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสุภัชชา เครื่องเทศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณรงค์ องอาจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางนัฐชวนันท์ เดชะอำไพ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายวิศรุต ไวโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายโรมรัน ลาดเหลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นายเฉลิมพล นามปัดถา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางวทันยา พลายละหาร
หัวหน้างาน งานการเงินนางรุจิรา ประสานพรรณ์
หัวหน้างาน งานบัญชีนายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายเอกชัย สร้างคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายประเสริฐ บรรจง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายมงคล เถื่อนฤาชัย
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกานต์ชนก บุญน้อม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายฉัตรชัย สมพงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอภิชาติ เกษม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวนันท์ณภัสร พรมสุทธิ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเมือง
หัวหน้างาน งานทะเบียนน.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายกฤษฎา โชติวงษ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายรัตนชัย กองวงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเมาลี กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายสุทธิ ช่วงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายมงคล ผลพุด
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวภัทราภรณ์ นิ่มสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนายสันติ ปรางแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นายวรากร พรมจิ๋ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวชิระ วิงวอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวเกษร เทศสวัสดิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.มนตรี คำหารพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายณันฐกานต์ โมธินา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอดิเรก สีสายัณห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ปรียาภรณ์ ปุริสาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายซานาดู หว่านพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริกมล มณีฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเรณู กองคำฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกฤตยาภรณ์ ต้องประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนนทนันท์ เวทสรากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภาคภูมิ ทับสีหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเชษฐา ส่งพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรากร อุทะดารา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางกาญจนา มีสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายตะวัน ขุนวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายณัฐชัย แจ้งขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายอานันท์ ธัญญานนท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายพีรพงค์ มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายภณ พุ่มคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังน.ส.ธัญญารัตน์ พูลทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางกิติมาภรณ์ เขียวตื้ออินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดน.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภาณุพงศ์ มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายกฤตนัย เหลืองอร่าม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมน.ส.ภัสสร อ่ำหนองโพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวลลิตา นาพุทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุภาวดี ผดุงเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวขวัญชนก ทองย่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเอกราช เขียวทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายกนก ทองเนื้อดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นางบรรจง ดวงฉวี
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนางไฉน ด้วงปั้น
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายพัด มะลา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสายชล อยู่เย็น
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเสนาะ กองอ้น
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายทองหล่อ สุภาษิต
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางจันทนา ศรีขจร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวณัฐณิชา รักภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวรัตน์ฐิตา ขุนชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางระพีพร เริงชัยภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางนันทพร กิจไพบูลทวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.พิมตา สงสังวรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางวรรณญา สุขคำภีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสุนีย์ ฟักไข่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางผ่องศรี ด้วงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.นฤมล นวนจันอัด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวสมฤดี พันธุ์วัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายฐิติวัฒน์ ลำเรียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.อัญชลี สาแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)น.ส.เบญจวรรณ จุลสุคนธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอรวรรณ บุตรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางศิริพร พูลธนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อุทุมพร ทิพย์เทียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมยศ สุพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางช่อเพชร องอาจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางมยุรี อำพลพร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางปุณฑรี คำแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.วรรณวิภา อากรเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ธันย์ณภัทร เปรมสนธิภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายวัชรพงศ์ โสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอนน.ส.วิมลรัตน์ อุดมพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมบัติ ภูสอดสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางรังสรรค์ ภูสอดสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสันติภาพ เหล่าลดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายโสภา พักสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวรวิทย์ เฉยขุนทด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางน้ำวน ศรีคง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์พุฒ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวีระชาติ ผลมะตูม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)น.ส.นุจรีย์ โลหะการณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)พิษณุ จันทร์แจ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)