ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
75

• หญิง
61

รวม
137


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
12

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
10

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
22

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
25

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิศาล เพ็ชรมุณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสราวุธ สุดสงวน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายเอกชัย นาคอร่าม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางณัฐสุกานดา ศิริแจ่ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายปรีชา ทิมทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลนายนันทวุฒิ ภู้มณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชาตรี เริงชัยภูมิ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายดำรง สัพโส
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายเริงสันต์ ภูริคัมภีร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสุภัชชา เครื่องเทศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณรงค์ องอาจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางนัฐชวนันท์ เดชะอำไพ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายวิศรุต ไวโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายโรมรัน ลาดเหลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นายเฉลิมพล นามปัดถา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางรุจิรา ประสานพรรณ์
หัวหน้างาน งานบัญชีนายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายอานันท์ ธัญญานนท์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายเอกชัย สร้างคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายประเสริฐ บรรจง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายมงคล เถื่อนฤาชัย
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสันติ ปรางแก้ว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายฉัตรชัย สมพงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเมือง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอนัฐศร สงบจิต
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางนันทวัน อุบลวัตร
หัวหน้างาน งานทะเบียนน.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายรัตนชัย กองวงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวิชัย ด้วงปั้น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนันท์ณภัสร พรมสุทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเมาลี กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทำนอง เสือพาดกร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายพีรพงค์ มีแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายสุทธิ ช่วงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายอภิชาติ เกษม
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายมงคล ผลพุด
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายกฤษฎา โชติวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

นายสันติ หาญอาษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรากร พรมจิ๋ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.มนตรี คำหารพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายวชิระ วิงวอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวเสาวคนธ์ สรรพสิทธิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนายณันฐกานต์ โมธินา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอดิเรก สีสายัณห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายซานาดู หว่านพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริกมล มณีฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเรณู กองคำฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกฤตยาภรณ์ ต้องประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนนทนันท์ เวทสรากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภาคภูมิ ทับสีหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาววรัญญา ทุมทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรากร อุทะดารา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวกาญจนา รักพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายตะวัน ขุนวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนางสาวเกษร เทศสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายทักษพงศ์ ดำรงวรพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวเดือนเพ็ญ งามดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายภณ พุ่มคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังน.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภาณุพงศ์ มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรัตติยา งามดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมน.ส.ภัสสร อ่ำหนองโพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางวทันยา พลายละหาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวลลิตา นาพุทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุภาวดี ผดุงเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอรอุมา ปลื้มจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวขวัญชนก ทองย่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเอกราช เขียวทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายกนก ทองเนื้อดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นางบรรจง ดวงฉวี
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนางรังสรรค์ ภูสอดสี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางไฉน ด้วงปั้น
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายพัด มะลา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสายชล อยู่เย็น
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเสนาะ กองอ้น
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายทองหล่อ สุภาษิต
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางจันทนา ศรีขจร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.วรัชนันท์ สีเอื้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวรัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางระพีพร เริงชัยภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางนันทพร กิจไพบูลทวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.พิมตา สงสังวรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางวรรณญา สุขคำภีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสุนีย์ ฟักไข่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ผ่องศรี เหล็กเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายฐิติวัฒน์ ลำเรียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.อัญชลี สาแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)น.ส.เบญจวรรณ จุลสุคนธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางศิริพร พูลธนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อุทุมพร ทิพย์เทียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมยศ สุพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางช่อเพชร องอาจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางมยุรี อำพลพร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางปุณฑรี คำแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.วรรณวิภา อากรเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ธันย์ณภัทร เปรมสนธิภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายวัชรพงศ์ โสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอนน.ส.วิมลรัตน์ อุดมพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมบัติ ภูสอดสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมบุญ เขียวศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสันติภาพ เหล่าลดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายโสภา พักสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวรวิทย์ เฉยขุนทด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางน้ำวน ศรีคง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์พุฒ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวีระชาติ ผลมะตูม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)พิษณุ จันทร์แจ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

น.ส.นฤมล นวนจันอัด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางหนูพิน เศษสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอรวรรณ บุตรดี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์