ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
70

• หญิง
60

รวม
131


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
64

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
12

• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
9

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาการตลาด
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
21

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
22

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เธ‡เธฒเธ™เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธžเธดเน€เธจเธฉเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธŠเธธเธกเธŠเธ™


นายฉัตรชัย สมพงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสมยศ สุพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายปรีชา ทิมทอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอภิชาติ เกษม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชาตรี เริงชัยภูมิ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสันติ หาญอาษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณันฐกานต์ โมธินา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนว่าที่ ร.ต.มนตรี คำหารพล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวรากร พรมจิ๋ว
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชิตมงคล พงษ์สิงห์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภาคภูมิ ทับสีหา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภณ พุ่มคุ้ม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววรัญญา ทุมทอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวชิระ วิงวอน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน