ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
78

• หญิง
59

รวม
137


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
10

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
24

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
18

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
10

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เธ‡เธฒเธ™เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡


นายมงคล ผลพุด
หัวหน้างาน งานปกครอง

นางศิริพร พูลธนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง

นายเริงสันต์ ภูริคัมภีร์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายพีรพงค์ มีแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานปกครองดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางนัฐชวนันท์ เดชะอำไพ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสุภัชชา เครื่องเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายรัตนชัย กองวงศ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางบุษบา ภูริคัมภีร์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายอดิเรก สีสายัณห์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายชาตรี เริงชัยภูมิ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายโรมรัน ลาดเหลา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายนันทวุฒิ ภู้มณี
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
ผู้ช่วยงาน งานปกครองน.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายดำรง สัพโส
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายชรินทร์ ชิตตันสกุล
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายวิศรุต ไวโสภา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายภูริดล ภูสอดสี
ผู้ช่วยงาน งานปกครองว่าที่ ร.ต.มนตรี คำหารพล
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายตะวัน ขุนวิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายซานาดู หว่านพืช
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายนนทนันท์ เวทสรากุล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง