ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
78

• หญิง
59

รวม
137


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
10

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
24

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
18

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
10

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เธ‡เธฒเธ™เธญเธฒเธ„เธฒเธฃเธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธตเนˆ


นายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

นางรังสรรค์ ภูสอดสี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสาวสมฤดี พันธุ์วัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายฐิติวัฒน์ ลำเรียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นายโสภา พักสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางน้ำวน ศรีคง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวัชรพงศ์ โสภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นายอานันท์ ธัญญานนท์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสุทธิ ช่วงชัย
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ เกษม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายมงคล ผลพุด
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายชรินทร์ ชิตตันสกุล
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายทักษพงศ์ ดำรงวรพิพัฒน์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสันติ หาญอาษา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายภูริดล ภูสอดสี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายณันฐกานต์ โมธินา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายเอกราช เขียวทอง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายภาคภูมิ ทับสีหา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายภณ พุ่มคุ้ม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่