ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
73

• หญิง
60

รวม
133


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
78

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
16

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
9

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
19

• งานอาคารสถานที่
25

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
10

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
11

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
16

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
18

• งานปกครอง
88

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
46

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
24

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17

• งานครูที่ปรึกษา
87

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
38

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
19

• งานทะเบียน
17

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
23

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาเทคนิคการผลิดหัวหน้าแผนกนายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายฉัตรชัย สมพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครู ชำนาญการพิเศษนายประเสริฐ บรรจง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครู ชำนาญการนายชายชาญ รอสูงเนิน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครูนางสาวเจนจิรา ผ่านสำแดง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครูผู้ช่วยนายสุรพัฒน์ คำจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)นางกาญจนา มีสุวรรณ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครูอัตราจ้างนายตะวัน ขุนวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายวิษณุ แจ้งธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายตะวัน สวนนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายคมสัน ปิ่นมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายจีรวัฒน์ วจีสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนางสาวกมลเนตร ดวงคันที
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายประภากร เศษเพ็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดจิรศักดิ์ แขมโค้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิด